نویسنده = رحیمی لرکی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سرولوژی و ملکولی آلودگی به ویروس انفلوانزای طیوری H9N2 در کارکنان صنعت طیور

دوره 52، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 133-140

عبداالله رحیمیان؛ عبدالحمید شوشتری پورمحمره؛ سید علی پوربخش؛ رضا ممیز؛ ابراهیم رحیمی لرکی؛ محمدجواد مهربانپور