راهنمای نویسندگان

راهنمای نحوه عرضه و تنظیم متن مقاله

از نویسندگان محترمی که مایل هستند مقاله آنها در این مجله چاپ شود، خواهشمند است نکات ذیل را در تهیه و تنظیم مقاله رعایت کنند.

v      مقاله پژوهشی (Original Article)

مقاله به فارسی روان بر یک روی صفحه A4  با رعایت فاصله بین خطوط (cm1) و حاشیه جانبی کاغذ (حاشیه از راست و چپ cm2 و از بالا و پائین    cm5/2)، تورفتگی اول پاراگراف در متن مقاله  cm5/0 و در خلاصه فارسی و انگلیسی  cm5/0نوع قلم (فونت قلم) و سایز قلم (پوینت قلم):

-          عنوان مقاله: Zar 18 Bold

-          نام نویسندگان: Nazanin 14 Bold

خلاصه فارسی

-          کلمه خلاصه: Zar 12 Bold

-          متن خلاصه: Zar 10 Regular

-          عناوین، شامل: مقدمه، روش کار، نتایج، نتیجه گیری، واژه های کلیدی: Zar 10 Bold

متن مقاله اصلی

-          متن مقاله: Zar 12 Regular  - کلمات یا عبارات نگلیسی در متن مقاله: Times New Roman 12 Regular

-          عناوین شامل: مقدمه، روش کار، نتایج، بحث، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی: Zar 12 Bold

-     پاورقی ها: Regular 10 Times New Roman

عناوین جداول و نمودارها

-          عنوان نمودار یا جدول مثل نمودار 1-  جدول 1- : Zar 12 Bold

-          توضیح مربوط به نمودار یا جدول: Zar 12 Regular

خلاصه انگلیسی

-          عنوان مقاله: Times New Roman 12 Bold

-          نام نویسندگان: Times New Roman 12 Italic

-          متن خلاصه: Times New Roman 12 Regular

Introduction, Materials and Methods, Results, Conclusion, Keywordsعناوین شامل:     -

Times New Roman 12 Bold

با برنامه Office XP- Word 2007 تایپ شود

این مقالات باید شامل قسمتهای زیر باشند:

1 - عنوان مقاله: عنوان مقاله باید گویا، دقیق و رسا بوده و در برگیرنده محتوای اصلی باشد. در صفحه اول، منحصرا عنوان مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی، « عنوان مکرر» که عبارت است از خلاصه عنوان اصلی، نام و نام خانوادگی نویسندگان و مرتبه علمی هر کدام و نشانی دقیق (آدرس پستی و پست الکترونیک)، شماره تلفن نویسنده رابط ذکر گردد.

2- خلاصه مقاله: در صفحه دوم، عنوان انگلیسی و خلاصه انگلیسی نوشته شود. خلاصه انگلیسی باید شامل قسمتهای زیر باشد:

Introduction, Material and Methods, Results, Conclusion, Keywords

در صفحه سوم، عنوان فارسی و خلاصه فارسی نوشته شود. خلاصه فارسی باید شامل قسمتهای زیر باشد:

مقدمه، روش کار، نتایج، بحث، نتیجه گیری، واژه های کلیدی

خلاصه مقاله باید حداقل 150 و حداکثر250 کلمه باشد و در پایان خلاصه، باید10 - 3 واژه کلیدی بر اساس سیستم MeSH                                             (Medical Subject Headings) ذکر شود.

3 - مقدمه: در این قسمت باید بیان مسئله، اطلاعات قبلی در زمینه پژوهش انجام شده در ایران و جهان و هدف اصلی و اهداف فرعی نوشته شود.

4 - روش کار: در روش کار نوع مطالعه و زمان و مکان انجام مطالعه، روش انتخاب جمعیت و حجم نمونه، معیارهای ورود و خروج از مطالعه، نحوه          جمع آوری اطلاعات، مداخلات انجام شده، ابزارهای اندازه گیری، آزمونهای آماری مورد استفاده نوشته شود.

5 - نتایج: نتایج و جداول، نمودار یا تصویر و توضیح در مورد آنها بدون نتیجه گیری و بحث ذکر گردد. جداول، منحنی ها، نمودارها و تصاویر باید کاملاً واضح، با ذکر شماره و عنوان در صفحات جداگانه نوشته شود و در متن به محل آن اشاره گردد. جداول و کادر اطراف آنها ساده و بدون پشت زمینه باشد. نمودارها باید ستونی و مسطح و بدون پشت زمینه بوده به صورت سه بعدی نباشد.

تصاویر مقالات باید اصلی بوده و به صورت کپی نباشد. نام مولف، شماره تصویر همراه با عنوان در پشت هر عکس مشخص گردد. تعداد تصاویر و جداول حداکثر از 6 عدد بیشتر نباشد. در صورت امکان بهتر است تصاویر بر روی سی دی یا دیسکت موجود باشد.

6-  بحث: تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از مطالعه و استدلال در مورد آنها و مقایسه یافته های حاصل با یافته های دیگران همراه با استدلال

7-  نتیجه گیری: در این قسمت نتیجه نهائی و پیشنهادات مشخص شود.

8- تشکر و قدردانی: از حمایت کننده های مالی و همکارانی که اسمشان جزء نویسندگان نمی باشد قدردانی شود.

9- منابع: منابع باید بر اساس روش ونکور و با تقدم ورود در مطالعه باشد (به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری و مرتب شوند) و در متن مقاله در جاهای مناسب شماره منبع مربوطه در داخل پرانتز قید گردد.

- در مورد مجله : نام خانوادگی مولف (فاصله) حرف اول اسم کوچک. عنوان مقاله. نام مجله (فاصله) سال; شماره: صفحه (صفحات). به ترتیب مورد لزوم است.

 

مثال مجله:

Vakili R, Baradran-Heravi A, Barid-Fatehi B, Gholamin M, Ghaemi N, Abbaszadegan M.R. Molecular analysis of the CYP21 gene and prenatal diagnosis in families with 21-hydroxylas deficiency in Northeastern Iran. Horm Res 2005; 63: 119-124.

- در مورد کتاب: نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول اسم کوچک. عنوان فصل مورد استفاده، اسم نویسنده یا نویسندگان کتاب، اسم کتاب، نام ناشر، سال انتشار و صفحه (صفحات) باید ذکر گردد.

مثال کتاب:

Goadsby PJ. Pathophsiology of headache.In: Silberstein SD, Lipton RB, Dalessio DJ, et al. Wolffs headache and other head pain. 7th ed. Oxford, England: OxfordUniversity Press; 2001: 57 – 72.

مثال از منابع الکترونیکی:

Panteghini M. Recommendations on use of biochemical markers in acute coronary syndrome: IFCC proposals eJIFCC 14.

http://www.ifcc.org/ejifcc/vol 14no2/1402062003014n.htm (28 May 2004).

 

v      گزارش مورد (Case report)

این مقالات به تعداد محدودی در هر مجله چاپ می گردد و این مقالات باید شامل نوادر پزشکی، عوارض بسیار کمیاب بیماریهای شایع و یا پاسخ های غیرقابل انتظار به درمانهای رایج بوده و گزارش آن فایده عملی در برداشته باشد و شامل خلاصه فارسی و انگلیسی، مقدمه، شرح مورد، بحث و فهرست منابع باشد.

v      مقالات مروری (Review articles)

این مقالات فقط از مولفین صاحب نظر و مجرب که تعدادی از رفرنسها تجارب خودشان باشد، پذیرفته خواهد شد.

مسوولیت کامل منابع و مطالب چاپ شده بر عهده نویسندگان می باشد. مجله از پذیرش و یا چاپ مقالاتی که قبلاً در مجلات یا نشریات دیگر چاپ شده اند معذور است. جهت حفظ حقوق مولفین و محققین، نویسنده مسوول مقاله، مسوولیت تمام در جهت پاسخگویی اعتراض شخصیت های حقیقی و حقوقی را داشته و این مجله هیچگونه مسوولیتی در این زمینه ندارد.

 

لازم به ذکر است که:

با توجه به اینکه بررسی مقالات مداخله ای در این مجله منوط به دارا بودن کد اخلاق می باشد و مقالات مداخله ای فاقد کد اخلاق مورد بررسی و داوری قرار نخواهند گرفت لذا می بایست نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقالات مداخله ای کد اخلاق  را نیز ارسال نمایند.