راهنمای نویسندگان

راهنمای نحوه عرضه و تنظیم متن مقاله

از نویسندگان محترمی که مایل هستند مقاله آنها در این مجله چاپ شود، خواهشمند است نکات ذیل را در تهیه و تنظیم مقاله رعایت کنند.

v      مقاله پژوهشی (Original Article)

مقاله به فارسی روان بر یک روی صفحه A4  با رعایت فاصله بین خطوط (cm1) و حاشیه جانبی کاغذ (حاشیه از راست و چپ cm2 و از بالا و پائین    cm5/2)، تورفتگی اول پاراگراف در متن مقاله  cm5/0 و در خلاصه فارسی و انگلیسی  cm5/0نوع قلم (فونت قلم) و سایز قلم (پوینت قلم):

-          عنوان مقاله: Zar 18 Bold

-          نام نویسندگان: Nazanin 14 Bold

خلاصه فارسی

-          کلمه خلاصه: Zar 12 Bold

-          متن خلاصه: Zar 10 Regular

-          عناوین، شامل: مقدمه، روش کار، نتایج، نتیجه گیری، واژه های کلیدی: Zar 10 Bold

متن مقاله اصلی

-          متن مقاله: Zar 12 Regular  - کلمات یا عبارات نگلیسی در متن مقاله: Times New Roman 12 Regular

-          عناوین شامل: مقدمه، روش کار، نتایج، بحث، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی: Zar 12 Bold

-     پاورقی ها: Regular 10 Times New Roman

عناوین جداول و نمودارها

-          عنوان نمودار یا جدول مثل نمودار 1-  جدول 1- : Zar 12 Bold

-          توضیح مربوط به نمودار یا جدول: Zar 12 Regular

خلاصه انگلیسی

-          عنوان مقاله: Times New Roman 12 Bold

-          نام نویسندگان: Times New Roman 12 Italic

-          متن خلاصه: Times New Roman 12 Regular

Introduction, Materials and Methods, Results, Conclusion, Keywordsعناوین شامل:     -

Times New Roman 12 Bold

با برنامه Office XP- Word 2007 تایپ شود

این مقالات باید شامل قسمتهای زیر باشند:

1 - عنوان مقاله: عنوان مقاله باید گویا، دقیق و رسا بوده و در برگیرنده محتوای اصلی باشد. در صفحه اول، منحصرا عنوان مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی، « عنوان مکرر» که عبارت است از خلاصه عنوان اصلی، نام و نام خانوادگی نویسندگان و مرتبه علمی هر کدام و نشانی دقیق (آدرس پستی و پست الکترونیک)، شماره تلفن نویسنده رابط ذکر گردد.

2- خلاصه مقاله: در صفحه دوم، عنوان انگلیسی و خلاصه انگلیسی نوشته شود. خلاصه انگلیسی باید شامل قسمتهای زیر باشد:

Introduction, Material and Methods, Results, Conclusion, Keywords

در صفحه سوم، عنوان فارسی و خلاصه فارسی نوشته شود. خلاصه فارسی باید شامل قسمتهای زیر باشد:

مقدمه، روش کار، نتایج، بحث، نتیجه گیری، واژه های کلیدی

خلاصه مقاله باید حداقل 150 و حداکثر250 کلمه باشد و در پایان خلاصه، باید10 - 3 واژه کلیدی بر اساس سیستم MeSH                                             (Medical Subject Headings) ذکر شود.

3 - مقدمه: در این قسمت باید بیان مسئله، اطلاعات قبلی در زمینه پژوهش انجام شده در ایران و جهان و هدف اصلی و اهداف فرعی نوشته شود.

4 - روش کار: در روش کار نوع مطالعه و زمان و مکان انجام مطالعه، روش انتخاب جمعیت و حجم نمونه، معیارهای ورود و خروج از مطالعه، نحوه          جمع آوری اطلاعات، مداخلات انجام شده، ابزارهای اندازه گیری، آزمونهای آماری مورد استفاده نوشته شود.

5 - نتایج: نتایج و جداول، نمودار یا تصویر و توضیح در مورد آنها بدون نتیجه گیری و بحث ذکر گردد. جداول، منحنی ها، نمودارها و تصاویر باید کاملاً واضح، با ذکر شماره و عنوان در صفحات جداگانه نوشته شود و در متن به محل آن اشاره گردد. جداول و کادر اطراف آنها ساده و بدون پشت زمینه باشد. نمودارها باید ستونی و مسطح و بدون پشت زمینه بوده به صورت سه بعدی نباشد.

تصاویر مقالات باید اصلی بوده و به صورت کپی نباشد. نام مولف، شماره تصویر همراه با عنوان در پشت هر عکس مشخص گردد. تعداد تصاویر و جداول حداکثر از 6 عدد بیشتر نباشد. در صورت امکان بهتر است تصاویر بر روی سی دی یا دیسکت موجود باشد.

6-  بحث: تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از مطالعه و استدلال در مورد آنها و مقایسه یافته های حاصل با یافته های دیگران همراه با استدلال

7-  نتیجه گیری: در این قسمت نتیجه نهائی و پیشنهادات مشخص شود.

8- تشکر و قدردانی: از حمایت کننده های مالی و همکارانی که اسمشان جزء نویسندگان نمی باشد قدردانی شود.

9- منابع: منابع باید بر اساس روش ونکور و با تقدم ورود در مطالعه باشد (به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری و مرتب شوند) و در متن مقاله در جاهای مناسب شماره منبع مربوطه در داخل پرانتز قید گردد.

- در مورد مجله : نام خانوادگی مولف (فاصله) حرف اول اسم کوچک. عنوان مقاله. نام مجله (فاصله) سال; شماره: صفحه (صفحات). به ترتیب مورد لزوم است.

 

مثال مجله:

Vakili R, Baradran-Heravi A, Barid-Fatehi B, Gholamin M, Ghaemi N, Abbaszadegan M.R. Molecular analysis of the CYP21 gene and prenatal diagnosis in families with 21-hydroxylas deficiency in Northeastern Iran. Horm Res 2005; 63: 119-124.

- در مورد کتاب: نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول اسم کوچک. عنوان فصل مورد استفاده، اسم نویسنده یا نویسندگان کتاب، اسم کتاب، نام ناشر، سال انتشار و صفحه (صفحات) باید ذکر گردد.

مثال کتاب:

Goadsby PJ. Pathophsiology of headache.In: Silberstein SD, Lipton RB, Dalessio DJ, et al. Wolffs headache and other head pain. 7th ed. Oxford, England: OxfordUniversity Press; 2001: 57 – 72.

مثال از منابع الکترونیکی:

Panteghini M. Recommendations on use of biochemical markers in acute coronary syndrome: IFCC proposals eJIFCC 14.

http://www.ifcc.org/ejifcc/vol 14no2/1402062003014n.htm (28 May 2004).

 

v      گزارش مورد (Case report)

این مقالات به تعداد محدودی در هر مجله چاپ می گردد و این مقالات باید شامل نوادر پزشکی، عوارض بسیار کمیاب بیماریهای شایع و یا پاسخ های غیرقابل انتظار به درمانهای رایج بوده و گزارش آن فایده عملی در برداشته باشد و شامل خلاصه فارسی و انگلیسی، مقدمه، شرح مورد، بحث و فهرست منابع باشد.

v      مقالات مروری (Review articles)

این مقالات فقط از مولفین صاحب نظر و مجرب که تعدادی از رفرنسها تجارب خودشان باشد، پذیرفته خواهد شد.

مسوولیت کامل منابع و مطالب چاپ شده بر عهده نویسندگان می باشد. مجله از پذیرش و یا چاپ مقالاتی که قبلاً در مجلات یا نشریات دیگر چاپ شده اند معذور است. جهت حفظ حقوق مولفین و محققین، نویسنده مسوول مقاله، مسوولیت تمام در جهت پاسخگویی اعتراض شخصیت های حقیقی و حقوقی را داشته و این مجله هیچگونه مسوولیتی در این زمینه ندارد.

لطفا هنگام سابمیت مقاله، در قسمت وارد کردن مشخصات نویسندگان شخصی را نویسنده مسئول قرار دهید که ایمیل های خود را بررسی کند و پاسخگو باشد زیرا سایت به طور خودکار تمام روند مقاله را اعم از (پذیرش اولیه، بازنگری و ....) را برای نویسنده مسئول ارسال میکند و کارشناس مجله به هیچ عنوان نمی تواند برای دیگر نویسندگان مقاله، بازنگری و یا .... را ارسال کند.

لازم به ذکر است که:

با توجه به اینکه بررسی مقالات مداخله ای در این مجله منوط به دارا بودن کد اخلاق می باشد و مقالات مداخله ای فاقد کد اخلاق مورد بررسی و داوری قرار نخواهند گرفت لذا می بایست نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقالات مداخله ای کد اخلاق  را نیز ارسال نمایند.