نویسنده = �������� ������ ��������
طراحی و تبیین مدل کیفی تغییر فرهنگ سازمانی ادارات آموزش و پرورش با رویکرد تحول سازمانی

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399

جواد دیهیم؛ محمود قربانی؛ احمد زنده دل؛ احمد اکبری


بررسی عوامل توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیریتی زنان در دوران شیوع کرونا

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399

سیما نوید بخش؛ مسلم چرابین؛ احمد اکبری؛ احمد زنده دل


توسعه و بهبود برنامه آموزش پزشکی عمومی جاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399

آتنا گریوانی؛ تورج صادقی؛ حسین کریمی مونقی؛ احمد زنده دل


مقایسه اثر بخشی مدل درمانی پاسخ محور و مدل درمانی – آموزشی با تاکید بر یکپارچگی حسی برنشانگان بالینی دانش آموزان با اختلال طیف اوتیسم

دوره 61، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 1036-1049

امیر نیکو خلق؛ محمدرضا صفاریان طوسی؛ حمید نجات؛ احمد زنده دل