نویسنده = شهرام علم
نقش فاکتورهای فرهنگی، اجتماعی در تدوین مدل گردشگری ورزشی استان خراسان رضوی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 692-698

مهدی پرتو؛ حسین پیمانی زاد؛ شهرام علم؛ حسن فهیم دوین