نویسنده = مسعود غلامعلی لواسانی
نقش نیمرخ هوشی بر نیمرخ خلاقیت دانش‌آموزان تیزهوش تحصیلی

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399

انسیه ابراهیم؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ غلامعلی افروز


مقایسه اثربخشی برنامه خانواده درمانی‌های مبتنی بر دلبستگی و هیجان بر افسردگی نوجوانان تیزهوش

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2238-2248

سارا گودرزی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ مجتبی امیری مجد