نویسنده = محمد زارع نژاد
ارزیابی میزان کمال گرایی در افراد خواستار تغییر جنسیت و افراد تغییر جنسیت داده مبتلا به دیسفوریای جنسیتی

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2669-2679

محمد زارع نژاد؛ مهدی فروزش؛ ناهید محمودی؛ علیرضا درودچی؛ نوید کلانی


مقایسه کارایی نمونه ادرار در مقایسه با صفرا در تشخیص مورفین و کدئین در اجساد ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2300-2308

مریم حسینی؛ آسیه هاشمی؛ طاهره طاریان؛ علیرضا درودچی؛ رضا خشنود؛ عبدالرسول ملک پور؛ محمد زارع نژاد؛ نوید کلانی


بررسی چهار ساله شکایت از کاهش حس بویایی ارجاع شده به پزشکی قانونی فارس در طی سال های 1396-1393

دوره 62، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1741-1747

رضا کبودخانی؛ رضا زارع؛ محمد زارع نژاد؛ سعید غلامزاده؛ علیرضا درودچی؛ نوید کلانی


اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 3868-3876

زهرا محمدی؛ جواد خاعتبری؛ شهربانو قهاری؛ محمد زارع نژاد؛ ناهید محمودی؛ نوید کلانی