نویسنده = ناهید محمودی
اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400

زهرا محمدی؛ جواد خاعتبری؛ شهربانو قهاری؛ محمد زارع نژاد؛ ناهید محمودی؛ نوید کلانی


ارزیابی میزان کمال گرایی در افراد خواستار تغییر جنسیت و افراد تغییر جنسیت داده مبتلا به دیسفوریای جنسیتی

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400

محمد زارع نژاد؛ مهدی فروزش؛ ناهید محمودی؛ علیرضا درودچی؛ نوید کلانی