نویسنده = ناهید محمودی
ارزیابی میزان کمال گرایی در افراد خواستار تغییر جنسیت و افراد تغییر جنسیت داده مبتلا به دیسفوریای جنسیتی

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2669-2679

محمد زارع نژاد؛ مهدی فروزش؛ ناهید محمودی؛ علیرضا درودچی؛ نوید کلانی


اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 3868-3876

زهرا محمدی؛ جواد خاعتبری؛ شهربانو قهاری؛ محمد زارع نژاد؛ ناهید محمودی؛ نوید کلانی