نویسنده = مالک میرهاشمی
اثربخشی آموزش واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب و تحلیل ارتباط متقابل بر بهزیستی ذهنی و اجتماعی در زوجین دارای تعارضات زناشویی

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 2340-2353

محمدرضا تابع جماعت؛ محمد عسگری؛ مالک میرهاشمی؛ نسرین باقری


مقایسه ویژگی شخصیت و هوش هیجانی بین افراد دارای ریسک‌پذیری بالا و ریسک‌پذیری پایین

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2259-2267

سیده زهرا زیارتی؛ مالک میرهاشمی؛ بیژن وثیق