نویسنده = ������ ���������������� �������� ������
مطالعه تطبیقی مدارس خرید خدمات آموزشی در دوره ابتدایی با مدارس دولتی استان قم و ارائه مدل مفهومی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 809-824

حمید رضا شیخ الاسلام؛ حسین خنیفر؛ ابوالفضل بختیاری