نویسنده = هادی استادی مقدم
رزیابی رابطه بین حساسیت کنتراست، دید رنگ و حدت بینایی در بیماران با و بدون رتینوپاتی دیابتی

دوره 53، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 177-184

جواد هرویان؛ عباس عظیمی؛ شایسته یاسینی نشتیفانی؛ هادی استادی مقدم؛ عباسعلی یکتا؛ ناصر شعیبی؛ حبیب ا... اسماعیلی


اثر آستیگماتیسم تجربی ایجاد شده یکطرفه بر دید عمق

دوره 53، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 90-97

جواد هرویان؛ عباس عظیمی؛ مجتبی محمد پور؛ هادی استادی مقدم؛ عباسعلی یکتا؛ حبیب ا... اسماعیلی


تیزبینی و حساسیت کانتراست در بیماران سودوفاکیک پس از استفاده لنز داخل چشمی

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 187-192

جواد هرویان؛ اکبر درخشان؛ عباسعلی یکتا؛ هادی استادی مقدم؛ منیره محجوب