نویسنده = ���������� ������ ����������������
تاثیر تمرین تناوبی و عسل آویشن بر مسیر miR-423-5p، FAM3A، AKt2 کبدی موش‌های صحرایی دیابتی نوع دو

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401

مرجان عبدی اردکانی؛ عبدالعلی بنایی فر؛ سجاد ارشدی؛ حسین عابدنطنزی