نویسنده = �������������� ��������������
نقش میانجی نشخوار خشم در رابطه کارکردهای خانواده با قلدری سایبری نوجوانان

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400

فیروزه مجدی؛ مصطفی بلقان آبادی؛ احمد منصوری؛ مهدی اکبرزاده؛ محمدرضا خدابخش