نویسنده = مهرالسادات مهدیزاده
بررسی تاثیر فعالیت فیزیکی بر بهبود بیماری سارکوپنی در سالمندان: یک مرور نظام مند

دوره 66، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 48-64

مهرالسادات مهدیزاده؛ فاطمه پورحاجی؛ محمد حسین دلشاد؛ نیلوفر داداشی؛ فهیمه پورحاجی


بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در سفیران سلامت:کاربرد تئوری شناختی اجتماعی

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 680-691

محمود فخار؛ منیره عبدالهی؛ محمد تاج فرد؛ جمشید جمالی؛ مهرالسادات مهدیزاده