نویسنده = فهیمه نامدارپور
بررسی کیفی علل تعارض زوجین در یک مطالعه اکتشافی

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

شیرین ربانی؛ محمدمسعود دیاریان؛ فهیمه نامدارپور


مطالعه کیفی عوامل موثر فردی در سازگاری زناشویی شهر یاسوج

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 219-230

علی روزیان؛ فهیمه نامدارپور؛ فاطمه جواد زاده