نویسنده = سیدرضا شریفی دلوئی
نتایج درمان جراحی تومورهای جدار قفسه سینه

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 31-42

سید حسین فتاحی معصوم؛ سیدرضا شریفی دلوئی؛ باقر رحیم؛ محمدحسن آموزگار؛ فریبرز ثمینی؛ حمید اعتماد رضایی