نویسنده = مجتبی مشکات
تاثیر مایع درمانی وریدی بر علائم بالینی آپاندیسیت حاد

دوره 55، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 164-169

سید محمدعلی رئیس السادات؛ فریبا تبریزیان؛ ناصر دلیلی؛ محمدعلی یعقوبی؛ آرمین الهی فر؛ امیر حسین علیان؛ علیرضا حاتمی؛ مجتبی مشکات


بررسی ارتباط بین نتیجه تست جلدی لیشمانین با شکل بالینی زخم سالک و گونه عامل بیماری مرکز تحقیقات بیماری های پوست و سالک

دوره 53، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 145-151

الهام شیرنگی؛ فرزانه مالکی؛ منور افضل آقایی؛ سبا فتی؛ مریم غفاریان؛ مجتبی مشکات؛ عبدالمجید فتی


کراتیت های قارچی، عوامل، زمینه های مستعدکننده و نتایج پاسخ به درمان

دوره 53، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 16-25

سارا فتی؛ اکبر درخشان؛ علی اکبر بلوریان؛ محمد رضا صداقت؛ حمید خاکشور؛ منور افضل آقائی؛ مجتبی مشکات؛ محمد جواد نجف زاده؛ عبدالمجید فتی