نویسنده = ������������ ����������
پیش‌بینی بخشش بر اساس ویژگی‌های شخصیتی: نقش میانجیگر عواطف خودآگاه

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399

طاهره جولانیان؛ هایده صابری؛ سیمین بشردوست


بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی و خودشکوفایی بر بهزیستی ذهنی کارکنان

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398

خانم اسلامی هروان؛ هایده صابری؛ مالک میرهاشمی