نویسنده = وحید مشایخی قویونلو
بررسی ارتباط شدت آکنه ولگاریس وآلوپسی آندروژنتیک (طاسی) در مردان

دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 201-208

نعیمه ابراهیم آبادی؛ وحید مشایخی قویونلو؛ حبیب ا... اسماعیلی؛ شیما ایمان نژاد؛ مسعود ملکی


تاثیرگروه‌درمانی شناختی‌رفتاری بر میزان تجربه، بیان، و کنترل خشم، کیفیت زندگی، و شدت ضایعات در مبتلایان پسوریازیس

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3744-3759

نازنین زینب جابرزاده؛ محمد حسین بیاضی؛ وحید مشایخی قویونلو؛ مجید انوشیروانی؛ منور افضل اقایی