کلیدواژه‌ها = عملکرد تحصیلی
رابطه ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی با اعتیاد به اینترنت در دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4073-4082

ادیب معمار؛ محسن رسولی؛ عزیزالله تاجیک اسماعیلی


مدل علّی سبک‌های فرزندپروری و عملکرد تحصیلی با نقش واسطه‌گری سرزندگی تحصیلی

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2472-2483

منصور سهیلی؛ سلطانعلی کاظمی؛ نادره سهرابی شگفتی؛ مجید برزگر


پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس سازگاری (آموزشی، عاطفی و اجتماعی) و صفات شخصیت در دانشجویان

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 374-387

محمدرضا تمنایی فر؛ حسین رضایی؛ ستاره حدادی