کلیدواژه‌ها = نوجوان
اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرمایه روانشناختی و مشغولیت در مدرسه در نوجوانان دارای مشکلات کم توجهی

دوره 67، شماره 2، خرداد و تیر 1403

مرضیه آقاجان پوریان وحید؛ علی نقی اقدسی؛ جواد مصرآبادی؛ تورج هاشمی نصرت آباد


اثربخشی آموزش مدیریت هیجانی بر طرحواره‌های ناکارآمد و جراتمندی نوجوانان دوره دوم متوسطه

دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402

مریم سادات فاضل زاده دزفولی؛ محمود زارع جمال آبادی؛ محسن سعیدمنش


اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر شادکامی و کیفیت زندگی نوجوانان بد سرپرست در مشهد

دوره 56، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 300-306

رضا اسلامی؛ پیمان هاشمیان؛ لیدا جراحی؛ مرتضی مدرس غروی