کلیدواژه‌ها = سرطان
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش-تعهد و آموزش هوش معنوی بر تاب آوری کودکان مبتلا به سرطان

دوره 67، شماره 3، مرداد و شهریور 1403

عسل پورزمانی؛ محمد قمری؛ سیمین حسینیان


نقش PD-1/ PD-L1 و Anti-PD-1/ PD-L1 در پیشرفت و سرکوب سرطان

دوره 66، شماره 5، آذر و دی 1402

نرگس عبدالهی؛ محمود محمودی؛ آمنه رئوف رحمتی؛ سید علیرضا اسماعیلی


اثربخشی یکپارچه‌سازی طرح‌واره درمانی با درمان پذیرش و تعهد بر ترس از عود سرطان زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 260-270

زهرا کرمی مهاجری؛ فاطمه صغری کربلایی هرفته؛ جواد خلعتبری؛ محمدعلی فردین


حمایت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان شهر کرمان

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2022-2034

زهرا صالحی نژاد؛ سوده مقصودی


مقایسه اثربخشی آموزش برنامه فرندز و بازی‌درمانی به روش شناختی-رفتاری بر سازگاری کودکان مبتلا به سرطان

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2969-2978

فریبا ربیعی خالدی؛ شهره قربان شیرودی؛ شهنام ابوالقاسمی؛ محمدرضا زربخش بحری


تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف بر سبک زندگی زنان مبتلا به سرطان

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2499-2507

بهاره شبگرد؛ محمد ابراهیم مداحی؛ افسانه خواجه وند


بروز استاندارد شده سنی سرطان‌های شایع شهرستان تربت‌جام در سال 1393

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1823-1833

نجیب الله بااراده؛ محمد افکار؛ طاهره پریشان کردیانی؛ گیتا پور شاهی


تأثیر آموزش گروهی بر بار مراقبتی مراقبین کودکان مبتلا به سرطان

دوره 62، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1692-1699

مجید علی اکبریان؛ حسین کریمی مونقی؛ علی عمادزاده؛ حمیدرضا بهنام وشانی


مقایسه اثربخشی طرحواره ‌درمانی مبتنی بر درمان گروهی و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 411-420

آزاده سیف حسینی؛ جوانشیر اسدی؛ اکرم ثناگو؛ افسانه خواجوندخوشلی


بررسی اثرات نانو میکروحباب ها هوا و اکسیژن بر سمیت سلولی و القای آپوپتوز در سلول‎های سرطانی کبد (رده Huh7)

دوره 62، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1384-1392

مطهره قاسمی؛ احسان کریمی؛ حمید رضا رحیمی


نقش راهکارهای کنترل شناختی هیجان در کیفیت زندگی بیماران سرطانی

دوره 58، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 96-105

بتول بهرامی؛ عبدالله بهرامی؛ علی مشهدی؛ حسین کارشکی


ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به کلینیک سرپایی سرطان شناسی پرتودرمانی در مشهد

دوره 58، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 49-55

سارا موحد؛ سیده ندا موسوی؛ وحید مظفری؛ یاشا مخدومی؛ عباسعلی زراعتی؛ سیدجواد پورافضلی فیروزآبادی؛ عبدالرضا نوروزی


دریافت ویتامینD، سطوح سرمی ویتامین D و خطر ابتلا به سرطان معده

دوره 58، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 56-64

سیدسعید خیاطزاده؛ آوات فیضی؛ احمد اسماعیل زاده


اپیدمیولوژی سرطانهای شایع در استان خراسان رضوی در سال 1387

دوره 57، شماره 8، بهمن و اسفند 1393، صفحه 926-931

نجیب الله بااراده بااراده؛ مسعود میرزایی؛ مینا زمانی


بررسی ارزش تشخیصی پروتئین فاز حاد با حساسیت بالا در مایع پلور برای افتراق پلورال افیوژن سلی از بدخیمی

دوره 54، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 69-74

سید محمد رضا پریزاده؛ فریبا رضایی طلب؛ احمد مرامی