کلیدواژه‌ها = مسمومیت
مقایسه مکانیسم های تطابقی در بیماران با مسمومیت های عمدی با گروه کنترل

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

کوروش پرهیزگار؛ بیتا دادپور؛ مجید خادم رضاییان


بررسی الگوی همه‌گیرشناسی و جغرافیایی موارد اقدام به خودکشی در شهر مشهد: 1395

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3053-3065

محمد تقی شاکری؛ بیتا دادپور؛ رضا وفائی نژاد؛ حسین آقاجانی؛ علی هادیانفر؛ راضیه یوسفی؛ مریم امینی؛ تکتم اکبری خلج


مسمومیت خانوادگی با مونواکسید کربن : گزارش موارد

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2662-2666

الناز وفادار مرادی؛ طاهره قاسمی؛ سید محمد موسوی


هیپرکلسمی ناشی از هیپرویتامینوز D در یک جوان ورزشکار

دوره 59، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 276-282

مسعود محبی؛ پروین لایق؛ فائزه کیهانیان؛ عباسعلی زراعتی؛ محمد علی یعقوبی؛ مریم عباسی