کلیدواژه‌ها = ورزشکاران
نقش سلامت عمومی در مدیریت بدن ورزشکاران مرد

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4030-4038

مجتبی جعفری؛ علی روشنائی؛ محمد حسین اسدی داود آبادی؛ امید علی احمدی


ارتباط هوش هیجانی با عملکرد ورزشی و استرس در ورزشکاران

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2943-2936

سیاوش خداپرست؛ علی پرویزرام؛ محمدابراهیم واژبخت لنگرودی؛ سانا رضاوندی؛ حسن عبدی


بررسی نقش مربیان ورزشی در جامعه پذیری ورزشکاران

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397

نیما دارین؛ مهرداد نوابخش؛ رضا نیک‌بخش