کلیدواژه‌ها = پزشکی قانونی
ارزیابی میزان کمال گرایی در افراد خواستار تغییر جنسیت و افراد تغییر جنسیت داده مبتلا به دیسفوریای جنسیتی

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2669-2679

محمد زارع نژاد؛ مهدی فروزش؛ ناهید محمودی؛ علیرضا درودچی؛ نوید کلانی


بررسی عوامل جمعیت شناختی و عزت نفس در زنان قربانی خشونت همسرآزاری مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان رضوی در سال 95 و لزوم بررسی آن بصورت قانونی

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2369-2379

سمیه رحیمی احمدآبادی؛ حمید عطاران؛ زهرا رحیمی احمدآبادی؛ اکرم فتوت؛ فرزاد اسماعیل پناه نامقی


بررسی چهار ساله شکایت از کاهش حس بویایی ارجاع شده به پزشکی قانونی فارس در طی سال های 1396-1393

دوره 62، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1741-1747

رضا کبودخانی؛ رضا زارع؛ محمد زارع نژاد؛ سعید غلامزاده؛ علیرضا درودچی؛ نوید کلانی