کلیدواژه‌ها = توجه
مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر بازخورد عصبی و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان مستقیم بر توجه و بازداری پاسخ دانش آموزان

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1054-1065

محبوبه کریمی؛ نسرین باقری؛ پیمان حسنی ابهریان؛ هایئده صابری


اثربخشی داستان‎های استعاره‎ای و دستورالعمل‎های ساده تحت اللفظی بر توجه و کنترل پاسخ کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه /بیش فعالی

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 128-137

زهرا مهرپور؛ علیرضا مرادی؛ حسین دباغ؛ مریم مقدسین؛ مهدی پورمحمد