کلیدواژه‌ها = مورفین
مقایسه کارایی نمونه ادرار در مقایسه با صفرا در تشخیص مورفین و کدئین در اجساد ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2300-2308

مریم حسینی؛ آسیه هاشمی؛ طاهره طاریان؛ علیرضا درودچی؛ رضا خشنود؛ عبدالرسول ملک پور؛ محمد زارع نژاد؛ نوید کلانی