کلیدواژه‌ها = هموگلوبین گلیکوزیله
مقایسه اثربخشی ذهن‌آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر قندخون و هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابت نوع دو

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2414-2427

فاطمه رضائی کوخدان؛ فریبرز درتاج؛ فاطمه قائمی؛ محمد حاتمی؛ علی دلاور


مقایسه اثربخشی آموزش آرامسازی عضلانی بر کاهش خشم و کنترل قندخون در بیماران دیابتی نوع یک ودو

دوره 56، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 104-112

مریم اسعدی؛ عبدالحکیم تیرگری؛ رمضان حسن زاده


بررسی ارتباط بین میزان هموگلوبین گلیکوزیله با چربیهای خون در بیماران دیابت تیپ 2 « مرکز تحقیقات نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد»

دوره 51، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 159-164

محمد رضا کرامتی؛ محمد هادی صادقیان؛ محمد رضا پریزاده؛ فرشید معروضی