کلیدواژه‌ها = سرطان معده
شناسایی سیتومگالوویروس (CMV) در نمونه‎های بافتی سرطان معده در مقایسه با گروه‎های غیر بدخیم و شاهد در استان آذربایجان شرقی با روش‎های ایمنوهیستوشیمی‎و PCR

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 415-425

ابوالفضل جعفری ثالث؛ افسون شریعت؛ حسین بنازاده باغی؛ بهزاد برادران؛ بهبود جعفری


بررسی عوارض ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان‌های گوارشی در یک بیمارستان آموزشی

دوره 61، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 921-930

آذر فانی پاکدل؛ سپیده الیاسی؛ محمد مهدی کوشیار؛ مهدی جنتی یزدان آباد؛ انوشه معروضی؛ میترا عسگریان