کلیدواژه‌ها = سلامت روانی
بررسی عوامل روان شناسی و رفتاری موثر بر مصرف نمایشی

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 3083-3099

علی افشاری؛ حمید رضا سعیدنیا؛ حسین وظیفه دوست


ارتباط بین فضاهای ورزشی با سلامت افراد

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 3049-3055

محمد خلخال؛ محمدرضا اسمعیلی


بررسی قرآنی روایی نقش ایمان در سلامت روان

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

عظیمه سادات سجادی ابرقوئی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ اعظم اعتمادی فرد


بررسی ارتباط بین استرس و فرسودگی شغلی بر سلامت روان کارکنان ورزش و جوانان استان تهران

دوره 62، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1638-1648

فراز موسوی؛ ولی نوذری؛ شهرام علم؛ مهدی ضرغامی


تأثیر تمرینات هوازی بر سلامت روان زنان یائسه غیر ورزشکار

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397

حسن عبدی؛ سیاوش خداپرست؛ وحید بخشعلی پور؛ لیدا غوره دان؛ رقیه عبدی پور ایزدی