کلیدواژه‌ها = اضطراب سلامت
بررسی اثربخشی درمان وجودی بر اضطراب سلامت، احساس تنهایی و اضطراب مرگ سالمندان

دوره 66، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402

لیلا اسدی؛ محمدرضا صیرفی؛ مروارید احدی