کلیدواژه‌ها = راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
پیش‌بینی تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی بر اساس هوش موفق دانشجویان دختر

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

سهیلا خالقی تبار؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ لیلا کاشانی وحید؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


تأثیر آموزش هوش موفق بر تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1356-1372

سهیلا خالقی تبار؛ لیلا کاشانی وحید؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ خدیجه ابولمعالی الحسینی