کلیدواژه‌ها = فرسودگی تحصیلی
مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت و مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2655-2666

ابوالفضل احسانی؛ فرامرز سهرابی اسمرود؛ رضا قربان جهرمی


نقش نگرش به رشته‌ی تحصیلی_آینده‌ی شغلی، احساس تنهایی و کیفیت خواب در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1804-1814

فرداد دیدار طالش میکائیل اردبیل؛ کیوان ثریا طائفه دلائی؛ محسن بیات؛ محسن فکری شیران


نقش میانجی‌گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر

دوره 62، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 1562-1573

اعظم امیری؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ حسن حیدری؛ حسین داودی


اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت‌نگر و خود‌دلسوزی شناختی بر خودکارآمدی، فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان

دوره 60، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1649-1660

محمد عباسی؛ حسین داودی؛ حسن حیدری؛ ذبیح پیرانی