کلیدواژه‌ها = دانشگاه علوم پزشکی
تبیین عدالت آموزشی در بین اساتید دانشگاه های علوم پزشکی ایران

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401

راحله محمدی؛ یوسف نامور؛ اعظم راستگو؛ معصومه خیرخواه؛ توران سلیمانی


بررسی علل انصراف از تحصیل دستیاران دانشگاه علوم پزشکی

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2292-2299

یلدا روان شاد؛ انوش اذرفر؛ عباس مکارم؛ علی عمادزاده؛ محدثه گلسرخی؛ سحر روان شاد