کلیدواژه‌ها = کارکردهای اجرایی
اثربخشی تحریک مستقیم مغز از روی جمجمه tDCS توام با آموزش ذهن آگاهی بر کارکردهای اجرایی و افسردگی کودکان دارای اختلال خواندن

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 399-430

عبدالسلام نصرت ناهوکی؛ فاطمه شهابی زاده؛ محمدرضا هرمزی؛ قاسم آهی


اثربخشی دارو درمانی بر کارکردهای اجرایی، مشکلات رفتاری و نشانگان بالینی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400

محمد ترکمان؛ کیوان کاکابرایی؛ سعیده السادات حسینی


مقایسه کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و دوقطبی II

دوره 61، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 836-846

محمدرضا مظفری؛ پروین رحمتی نژاد؛ سید داود محمدی