کلیدواژه‌ها = آنژیوگرافی کرونر
بررسی اثر محافظتی افزایش حجم داخل عروقی در پیشگیری از نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در بیماران تحت کاتتریزاسیون قلبی

دوره 56، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 39-46

علیرضا عبدالهی مقدم؛ محمود ابراهیمی؛ هدی رفیعی جلودار؛ سعید اخلاقی


بررسی فراوانی تنگی شریان کلیه و ریسک فاکتورهای آن در بیماران غیر دیابتی مبتلا به تنگی عروق کرونر

دوره 55، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 242-249

علیرضا عبدالهی مقدم؛ هدی رفیعی جلودار؛ آرش کهرم