اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانگان بالینی و تکانشگری مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران

2 دانشیار روانشناسی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران

3 کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر نشانگان بالینی و تکانشگری مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای انجام شد.
روش کار: این پژوهش از نوع پژوهش­‌های نیمه­آزمایشی (طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل نابرابر) بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مادران دارای کودکان 6 تا 12 ساله مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای در شهر مشهد در سال 1395 بود که تعداد 24 نفر از این مادران به روش نمونه­گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در این پژوهش جهت اندازه­گیری میزان نشانگان بالینی از پرسشنامه DASS-21 و برای اندازه­گیری میزان تکانشگری از پرسشنامه تکانشگری وایت­ساید و لینام استفاده گردید. مداخله درمانی طی 8 جلسه 90 دقیقه­ای بر روی گروه آزمایش اجرا گردید. پس از پایان دوره گروه درمانی، از هر دو گروه پس­آزمون گرفته شد و برای تحلیل داده­ها از روش تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد به طور معناداری باعث کاهش نشانگان بالینی (افسردگی، اضطراب و استرس) و تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای شده است (0.05 >­P).
نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانگان بالینی و تکانشگری مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله­ای موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Clinical Symptoms and Impulsivity of Mothers of Children with Oppositional Defiant Disorder

نویسندگان [English]

  • Akram Mahmoodi Mahne 1
  • hassan toozandehjani 2
  • Ali Reza Baghestani 3
1 M.A in Clinical Psychology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Neyshabour Branch, Neyshabour, Iran
2 Associate Professor of Psychology, Department of Education and Psychology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Neyshabour Branch, Neyshabour, Iran
3 M.A in Occupational Counseling, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Quchan Branch, Quchan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: This study examined the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on clinical symptoms and impulsivity in mothers of children with oppositional defiant disorder was conducted.
Methods: This study was a semi-experimental (Pretest- post test plan the unequal control group) and to the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) based on clinical symptoms and impulsivity of mothers of children with oppositional defiant disorder. the study population included all mothers of children 6 to 12 years old with oppositional defiant disorder in the city of Mashhad in 2016, that 24 of them voluntarily selected by convenience sampling and randomly assigned to experimental and control groups (12 people). in this study, used a DASS-21 to measure clinical syndrome and impulsivity scale to measure impulsivity. after the formation of groups, was conducted. (ACT) in 8 sessions of 90 minute. upon completion of the training program, from both groups were post test. Data for the analysis of covariance was used.
Results: Data analysis showed that "act" reducing clinical symptoms (depression, anxiety and stress) and impulsivity among children with oppositional defiant disorder (P>0/05).Conclusion: The results indicate that acceptance and commitment therapy is effective on clinical symptoms and impulsivity in mothers of children with oppositional defiant disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and commitment therapy (ACT)
  • Depression
  • Anxiety
  • Stress
  • Impulsivity