اثربخشی درمان مبتنی بر هیجان بر اضطراب و بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی سلامت، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

4 استادیار گروه روانشناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

5 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران.

چکیده

مقدمه
بروز بیماری‌های مزمن فیزیولوژیک همچون دیابت موجب شکل‌گیری آسیب‌های روان‌شناختی همچون افسردگی در افراد مبتلا می‌شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر هیجان بر اضطراب و بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام گرفت.
روش کار
روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری شش ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بود که در سال 98-1397 به مطب پزشکان متخصص دیابتی شهر شیراز مراجعه کرده بودند. در این پژوهش تعداد 60 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه­های آزمایش و کنترل گمارده شدند (در هر گروه 30 بیمار). بیماران حاضر در گروه آزمایش به مدت 14 جلسه طی سه ماه و نیم تحت درمان مبتنی بر هیجان قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه‌‌ اضطراب (بک، 1988) و پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی (ریف، 1996) استفاده شد. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر با استفاده از نرم افزار آماری 23SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر هیجان بر اضطراب و بهزستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو تأثیر معنادار دارد (001/0>p). بدین صورت که این درمان توانسته منجر به کاهش اضطراب و بهبود بهزستی روان‌شناختی این بیماران شود.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج پژوهش حاضر، درمان مبتنی بر هیجان با  تمرکز بر آگاهی و مدیریت هیجانات و آگاهی افراد نسبت به پردازش‌های هیجانی، می‌تواند یک درمان کارآمد جهت کاهش افسردگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو به شمار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Emotion-Based Therapy on the Anxiety and Psychological Wellbeing of the Patients with Type 2 Diabetes

نویسندگان [English]

  • Sara Heydarian 1
  • Mohammad Reza Seyrafi 2
  • Maryam Kalhornia 3
  • Farhad Jomehri 4
  • Hosein Bagholi 5
1 Health Psychology Group, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.
2 Assistant Professor of Psychology Group, Islamic Azad University of Karaj, Karaj, Iran.
3 Assistant Professor of Psychology Group, Islamic Azad University of Karaj, Karaj, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Health Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
5 Assistant Professor of marvdasht Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The chronic physiologic diseases such as diabetes cause psychological damages such as depression in the patients suffering from them. Therefore the present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of emotion-based therapy on the anxiety and psychological wellbeing of the patients suffering from type 2 diabetes.
Materials and Methods: The research method of the present study was quasi-experimental in pretest, posttest type with control group and six-month follow-up stage. The statistical population of the study included all the patients with type 2 diabetes who referred to the physicians specialized in diabetes 2 in the city of Shiraz in 2019. 60 patients with type 2 diabetes were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 30 patients). The patients in the experimental group received 14 emotion-based therapy sessions during three-and-a-half months. Anxiety questionnaire (Beck, 1988) and the questionnaire of psychological wellbeing (Ryff, 1996) were used in the present study. The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA via SPSS23 statistical software.
Results: The results showed that the emotion-based therapy has significant effect on the anxiety and psychological wellbeing of the patients with type 2 diabetes (p<0.001) in a way that this therapy succeeded in leading to the decrease of anxiety and the improvement of psychological wellbeing in these patients.
Conclusion: Considering the results of the present study, emotion-based therapy can be considered as an efficient therapy to decrease the depression of the patients with type 2 diabetes through concentrating on awareness and emotion management and the people’s awareness of emotional processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion-based therapy
  • depression
  • type 2 diabetes