مقایسه تصویر خود، کیفیت روابط موضوعی و تعارض نقش جنسیتی در زنان بارور و نابارور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی،قم، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه تصویر خود، کیفیت روابط موضوعی و تعارض نقش جنسیتی در بین زنان بارور و نابارور بود.

روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه‌ای بود. از جامعه زنان مبتلا به ناباروری تعداد 200 نفر و همچنین زنان بارور نیز تعداد 200 به روش نمونه‎گیری در دسترس و با توجه به معیارهای ورود و خروج به عنوان نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده‎ها از مقیاس خودپنداره تنسی توسط فیتز و وارن (1996)، پرسشنامة کیفیت روابط موضوعی(1995) و مقیـاس تعارض نقش جنسیتی که اُنیل و همکاران(1986) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‎های جمع‎آوری شده از روش T مستقل استفاده شد.

نتایج: یافته‎های پژوهش نشان داد بین زنان بارور و نابارور در زمینه‎های تصویر خود (90.237 = F ، 0.000 = P)، کیفیت روابط موضوعی (33.941 = F ، 0.000 = P) و تعارض نقش جنسیتی (72.586 = F ، 0.000 = P) تفاوت معنی‎داری وجود دارد.

نتیجه‌گیری: گروه زنان بارور دارای تصویر خود، کیفیت روابط موضوعی و تعارض نقش جنسیتی بالاتری بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of self-image, quality of thematic relationships and gender role conflict in fertile and infertile women

نویسندگان [English]

  • hengameh behzadnia 1
  • منیرپور Monirpor 2
  • hasan mirzahoseini 3
1 Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University,, Qom, Iran
3 Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to compare self-image, quality of thematic relationships and gender role conflict between fertile and infertile women.

Methods: The method of the present study was causal-comparative. From the community of women with infertility, 200 people and also 200 fertile women were selected by available sampling method and according to the inclusion and exclusion criteria as a sample. The Tennessee Self-Concept Scale by Fitz and Warren (1996), the Thematic Relationship Quality Questionnaire (1995) and the Gender Role Conflict Scale by Onil et al. (1986) were used to collect data. Independent T method was used to analyze the collected data.

Results: Findings showed that between fertile and infertile women in the fields of self-image (F = 90.237, P = 0.000), quality of thematic relationships (F = 33.941, P = 0.000) and gender role conflict (F = 72.586, F = 0.000 P) There was a significant difference.

Conclusion: the group of fertile women had higher self-image, quality of thematic relationships and gender role conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infertile women
  • quality of thematic relationships
  • gender role conflict and self-perception