The effect of three types of exercise training on the expression of 1β-TGF and WASH-1 genes in the left ventricle of male Wistar rats.

Document Type : Research Paper

Authors

1 Assistant Professor, Department of Sports Sciences, Faculty of Literature and Humanities, University of Qom, Iran

2 Masters in Sports Physiology, Payam Noor Karaj University, Karaj, Iran

3 Associate Professor, Sports Science Department, Payam Noor University, Karaj, Iran

Abstract

هدف از تحقیق حاضر تاثیر سه شیوه تمرینی بر بیان ژن TGFB1 و VASH-1 در بافت بطن چپ رت های ویستار بود.مواد و روشها: 40 سر موش ویستار8 هفته ای با میانگین وزن33+237 گرم در محیطی کنترل شده نگهداری و به صورت تصادفی در5 گروه 8 تایی قرار گرفتند. برنامه های تمرینی به مدت 8 هفته و هفته ای 3 جلسه با شدت مشخص بود.تمرینات هوازی شامل 47 دقیقه دویدن با شدت متوسط VO2MAX 65 % بر روی تردمیل بود. تمرین HITشامل دویدن با سرعت 2 متر در دقیقه با شیب فزاینده بر روی نوار گردان و تمرینات HIIT شامل 4 وهله تناوبی شدید با شدت 90تا 100درصد VO2MAX و چهار وهله تناوبی کم شدت 50 تا 60 درصد VO2MAX انجام شد. گروه کنترل پایه در هفته اول و پس از استقرار تحت جراحی و بافت برداری قرار گرفت گروه های دیگر پس از آخرین جلسه تمرینی تشریح و سپس بافت قلب آن مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات برون گروهی توسط آنالیز واریانس یک راهه ‌و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری0/05 ≥‌ P مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ ها:
1- نتایج نشان می دهد 8 هفته تمرین MIT (001/0 ≥‌ P)، HIT‌(001/0≥‌ P)، HIIT(001/0≥‌ P) باعث افزایش معنادار بیان TGF- β1در بطن چپ موش های نرویستا‌ر شد
2- نتایج تحقیق حاضر کاهش معنی دار بیان ژن VASH-1 بین 5 گروه پژوهش نشان می دهد(د(0001/0 (P<.
نتیجه‌گیری: بنظرمیرسد تمرین منظم پتانسیل اثر گذاری در افزایش هایپرتروفی قلب با افزایش TGF- β1 کاهش VASH-1 در رت های نزاد دارد

Keywords

Main Subjects