بررسی وضعیت قند، چربی وآنتی اکسیدانهای سرم در بیماران مبتلا به آب مروارید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - چشم پزشک، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار قلب وعروق، دانشگاه علومپزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

3 استادیاربیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

4 دانشیار گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

5 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه
آب مروارید یک مشکل بهداشت عمـومی در سراسـر جهـان اسـت و عامـل اصـلی نابینـایی در میـان افـراد جامعـه
میباشد. عوامل متعددی در تشکیل آب مروارید نقش دارند. مطالعه حاضـر بـا هـدف بررسـی برخـی عوامـل مـوثر
درآب مروارید از جمله سطوح قند خون ، چربیهای سرم و آنتی اکسیدانهای سرم انجام شد.
روش کار
در این مطالعه موردی شاهدی 90 بیمار مبتلا به آب مروارید و 90 فرد سالم مراجعـه کننـده بـه بیمارسـتان ولیعـصر
بیرجند از سال 1386-1385 با هـم مقایـسه شـدند. گـروه مـورد و شـاهد از نظـر سـن و جـنس همـسان شـدند . ابتـدا
پرسشنامهای حاوی مشخصات فردی تکمیل شد، سپس 5 سی سی خون از ورید براکیال بعد از 12 سـاعت ناشـتایی
جهت بررسی سطح قند ،لیپیدو قدرت آنتی اکسیدانی سرم گرفته شد.اطلاعات پس از جمع آوری ، کد بندی شـده
و در نرم افزار SPSS وارد شده و با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی تی تست و ایکس دو آنالیز گردید.
نتایج
افراد مورد مطالعه در هر دو گروه50%مردو50%زن بودند. میانگین سنی افراد گروه مورد 60/2 ± 8 سـال و در گـروه
شاهد 58/3 ± 8/7 سال تعیین گردید (p=0/13). میانگین کلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتئین با چگالی پـایین بـه
طور معناداری در گروه مورد بالاتر از گـروه شـاهد بـود . اخـتلاف معنـیداری در میـانگین گلـوکزولیپـوپروتئین بـا
چگالی بالا در دو گروه مورد مطالعه مشاهده نگردید. میزان هیپرکلسترولمی، هیپرتری گلیسریدمی، افزایش قندخون
و کاهش لیپوپروتئین با چگالی بالا درگروه مورد بیشتر بود. میانگین قـدرت تـام آنتـی اکـسیدانی پلاسـما و میـانگین
گروههای تیول در گروه مورد، به صورت معنی داری نسبت به بررسی وضعیت قند، چربی وآنتی اکـسیدانهای سـرم
در بیماران مبتلا به آب مروارید – یک مطالعه موردی شاهدی گروه کنترل پایینتر بود. همچنین افـزایش معنـی دار
پراکسیداسیون لیپیدها و شاخص مالون دی آلدئید در گروه مورد نسبت به گروه شاهد بدست آمد.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان می دهد که قندبالا، ا ختلال چربیهای خـون وسـطح پـایین آنتـی اکـسیدانها مـی توانـد در آب
مروارید نقش داشته باشد و لازم است جهت کنترل عوامل فوق، برنامه های مداخله ای صورت گیرد. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Blood Glucose, Serum Lipids and Antioxident Levels in Patients with Cataract

نویسندگان [English]

  • Behroz Heidari 1
  • Toba Kazemi 2
  • Asghar Zarban 3
  • GholamHossein Yaghoubi 4
  • Somayeh Ghahramani 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

Introduction
Cataract is one the public health problem in the world and it is the most important cause of blindness in population. The aim of this study was to evaluatls levels of serum glucose, lipids and Antioxident in patients with cataract.
Materials and Methods
In this case-control study, we have compared serum glucose, lipids and Antioxident levels of 90 cataract patients (Case group) with 90 healthy volunteers (control group) at Birjand Valiassr hospital. Then the data entered in to SPSS software, analyzed with X2 and regression logestic at a=0.05.
Results
In two groups 50% of subjects were males. Mean age in case group was 60.2±8 years and in control group was 58.3±8.7 years (p=0.13). Mean levels of Chol, TG and LDL in case group were significantly higher than control group. The levels of hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, high glucose and low HDL in case group were higher than control group. Also, MDA and lipid peroxidation were higher in case group.
Conclusion
High glucose,dyslipidemia and low level of antioxidant may effect on cataract.Routinevaluation of serum lipids in CAD patients who suffer from diabetes mellitus is necessary, due to high prevalence of dyslipidemia in this high risk group. These findings indicate a need for health promotion activities for the control of mentioned factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant level
  • Cataract
  • Dyslipidemia
  • Glucose
1- Tasman W, Jaeeger EA. Duane's clinical ophthalmology.Philadelphia-New York: Lpincott-Raven; 1995.vol.p.1-12.
2- Yanoff M, Duker JS. Oftalmology. 2nded.2005.p.270.
3- Rabiu MM. Cataract blindness and barriers to uptake of cataract surgery in a rural community of northen Nigeria. Br
J Ophthalmol 2001; 85:776-780.
4- Andreoli TE, Carpenter CCJ, Griggs RC, Benjamin I, et al. Essentials of medicine. 5th ed Philadelphia: Saunders;
2001.p.42.
5- Leske MC, Chylack LT, Ir, WU SY. The lens opacities cace-control study .Risk factors for Cataract: Arch
ophthalmol 1991; 1099:244-251.
6- Ipchi SH, Hasanzadeh D, Mahboob SA, Safaeian AR, Rashidi MR, Zare JA. Plasma determination of copper, zinc
and iron in cataract and non – cataract patients. J Pharmacol sci Tabriz Med Univ 2000; 3:1-8.
7-Leske MC, USY, Hennis A,Connell AM, Hyman L,Schachat A. Diabetes,hypertension,and central obesity as cataract
risk factors in black population the Barbados Eye study. Ophthalmology 1999:106:35-41.
8- Mahboob SA, Rashidi MR, Hasanzadeh D, Zare JA , Ipchi SH. Sesum plasma vit A ratio and senile cataract. J
Urmieh Univ med sci 2002; 1:8-15.
9- Klein BE, Klein R, Lec KE. Cardiovascular disease selected cardiovascular disease risk factors and the 5 year
incidence of age related cataract and progress of lens opacities: the Beaver Dam Eye study. Am J ophthalmol 2001;
126:782-790.
10- Benzie IF, Strain JJ. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as measure of a antioxidant power: the FRAP
assay. Anal Biochem 1996; 239:70-76.
11- Corongiu FP, Milia A. An improved and simple method to determining diene conjugation in autoxidised poly
unteraction s .Chem Biol Interact 1983; 44:289-297.
12- Miratashi AM, Ahmadieh MH, Taghvaii M, Bakhtiari A. Survey of cholesterol and Triglyceride in catarac patiens.
J Shahid Sadooghi Univ Med Sci 1998; 1:16-19.
13- Meywr D, parklin O, Maritz F, liebenbery PH. Abnormal serum lipoprotein lerels as a risk factor for the
development of human lenticular opacities. Cardiovascular JS Afr 2003; 14:60.
14- Hiller R, Sperduto RD, Reed GF, D Agostino RB, Wilson PW. Serum lipids and age related lens opacities: a
longitudinal investigation the framingham studies. Ophthalmology 2003:110:578-583.
15- Roue NG, Mitchell PG, Cumming RG, WansJJ. Diabetes fasting blood glucose and age-related Cataract: the Blue
Mountains Eye study. Ophthalmolmic pidemiol 20007:103-114.
16- Ravanshad S, Salooti R, Maram ES. Antioxidant status In persons with and without senile cataract. Pak J Med Sci
2004; 2:121-123.
17- Zare JA , Mahboob SA , Rashidi MR, Arefhoseini SR, Rahimi AR, Safaeian AR, et al. Comparative study of
plasma vit C ratio and nutrition in senile cataract and healthy participants. J Ghazvin Univ Med sci 2002; 24:9-14.
18- Mahboob SA, Rashidi MR, Hasanzadeh D, Zare JA , Ipchi SH. Sesum plasma vit A ratio and senile cataract. J
Urmieh Univ med sci 2002; 1:8-15.
19- Rahbani MB, Noori M, Rashidi MR, Rashidi MR, Sajadi SA. Plasma level of vit E and malone dealdehyide. J
Tabriz Univ Med sci 2003; 58:18-21.
20- Taylor A, Chiu C.J. Nutritional antioxidant and age-related cataract and maculopathy. Experimental Aye Research
2007; 84:229-245.
21-Vinson JA. Oxidative stress In cataract. Patophysiology 2006; 13:151-162.
22- Thiagarajan G, Chandani S, Sundari CS, Rao SH, Kulkarni AV. Antioxidant properties of green and black tea and
their potential ability to retard the progression of eye lens cataract. Experimental Aye Research 2001; 73:393-401.