نویسنده = �������������� ��������
اثربخشی آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی ـ رفتاری بر خودشیفتگی و زورگویی دانش‌آموزان زورگو

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400

فاطمه امینیان دهکردی؛ خسرو رمضانی؛ علیرضا ماردپور