نویسنده = حسن احدی
اثربخشی آموزش شفقت به خود بر امیدواری به روابط سازنده در مادران دارای کودکان استثنایی

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

زهرا احمدی کاظم آبادی؛ فریبرز درتاج رابری؛ حسن احدی؛ صادق نصری؛ فاطمه قائمی


اثربخشی درمان گروهی طرحواره‏های هیجانی بر امیدواری بیماران مبتلا به ام اس

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4301-4311

آذرمیدخت شهاب؛ حسن احدی؛ فرهاد جمهری؛ آدیس کراسکیان موجمباری


تاثیرطرحواره درمانی هیجانی گروهی بر میزان خودکارآمدی و درد در بیماران مبتلا به رماتیسم مفصلی

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4145-4159

ماریه حسینی؛ حسن احدی؛ فرهاد جمهری؛ آدیس کراسکیان موجمباری؛ مروارید احدی