نویسنده = ������������ ��������
بررسی شیوع فشار خون و میزان اطلاع و کنترل آن در افراد 35-65 ساله بین سالهای 86-88 در مشهد

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401

محسن موهبتی؛ سوسن درودی؛ علیرضا حیدری بکاولی؛ محمود ابراهیمی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ مجید غیور مبرهن


بررسی سطح سرمی هموسیستئین با درگیری عروق کرونر در بیماران کاندید آنژیوگرافی

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400

سوسن درودی؛ سارا صفار سفلایی؛ مریم عمادزاده؛ بهزاد صنوبری؛ مجید غیور مبرهن؛ محسن موهبتی