نویسنده = �������� �������� ������������ �������� ��������
نقش سلامت عمومی در مدیریت بدن ورزشکاران مرد

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400

مجتبی جعفری؛ علی روشنائی؛ محمد حسین اسدی داود آبادی؛ امید علی احمدی


نقش عدالت جنسیتی بر مولفه‎های رفتاری و سلامتی زنان

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400

سودابه خسروپور؛ محمدحسین اسدی داود آبادی؛ امید علی احمدی؛ علی روشنایی