نویسنده = �������������� ��������
عفونت ویروسی و سندرم ضعف مزمن (CFS)

دوره 60، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 709-713

محمد درخشان؛ رضا درخشان


ارزیابی تاثیر ضدباکتریایی ژل بهداشت دست در غلظتهای مختلف باکتری

دوره 59، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 312-321

شادی عباس نیا؛ فهیمه تیموری؛ مریم مرادپورخشتی؛ محمد درخشان؛ کیارش قزوینی