کلیدواژه‌ها = ترکیب بدن
تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژ‌ن‌های 12.13.diHome ، SREBP-1 و ترکیب بدن رت‌های نرویستارچاق

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 440-451

محسن اکبری؛ امیر رشیدلمیر؛ ناهید بیژه؛ سید علی رضا حسینی کاخک