کلیدواژه‌ها = اشتیاق تحصیلی
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

فاطمه احمدی مقدم؛ علی فرنام؛ غلامرضا ثناگوی محرر