کلیدواژه‌ها = نشخوار فکری
مقایسه اثربخشی طرحواره‌درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکری و حافظه سرگذشتی بیماران مبتلا به افسرده‌خویی

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3224-3238

سارا نظر انداز کورنده؛ شهنام ابوالقاسمی؛ حمیدرضا وطن خواه


مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک و درمان فراشناختی برکاهش میزان افسردگی و نشخوار فکری بیماران افسرده

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2186-2196

علی طاهری داغیان؛ مهدی قاسمی مطلق؛ حسین مهدیان


بررسی اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر اضطراب و نشخوار فکری بیماران افسرده

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 264-274

علی طاهری داغیان؛ مهدی قاسمی مطلق؛ حسین مهدیان