کلیدواژه‌ها = بهزیستی ذهنی
رابطه 5 عامل شخصیتی و راهبردهای تنظیم هیجان با بهزیستی ذهنی دانشجویان

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

هانیه شجاع الدینی؛ فرشید خسروپور؛ علیرضا منظری توکلی


اثربخشی آموزش واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب و تحلیل ارتباط متقابل بر بهزیستی ذهنی و اجتماعی در زوجین دارای تعارضات زناشویی

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 2340-2353

محمدرضا تابع جماعت؛ محمد عسگری؛ مالک میرهاشمی؛ نسرین باقری


مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با روش گشتالت و روانشناسی مثبت بر بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به سرطان ریه

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1918-2010

حیدر دوست کافی؛ حسن حیدری؛ حسین داودی؛ مهدی زارع بهرام آبادی


بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی و خودشکوفایی بر بهزیستی ذهنی کارکنان

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398

خانم اسلامی هروان؛ هایده صابری؛ مالک میرهاشمی