کلیدواژه‌ها = کووید 19
شناسایی و اولویت بندی عوامل پیشران مدل سازمانهای تیم محور با رویکرد نوآوری سازمانی در دوران شیوع کووید 19

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2969-2978

مریم دهنوی؛ محمود قربانی؛ محمد کریمی؛ احمد زنده دل


شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تداوم کسب و کار خانوادگی در دوران شیوع کووید 19

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399

رضا فدائی کیوانی؛ محمد عزیزی؛ علی بدیع زاده


نقش سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه و ایجاد بهره وری در دوران بحران اپیدمی کووید 19

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2945-2959

محمد شمشیری؛ امیر بیات ترک؛ طهمورث سهرابی؛ نازنین پیله وری


ارائه مدل بازار محوری با تاکید بر نوآوری و کارآفرین محوری، نقش میانجی مدیریت دانش در دوران شیوع کووید 19

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2989-3000

معصومه بهمدی؛ یونس وکیل الرعایا؛ فرشاد فائزی رازی


آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی جهرم نسبت به کروناویروس جدید(کوید 19)

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2359-2369

محمد رحمانیان؛ علیرضا درودچی؛ محمد زارع نژاد؛ ناصر حاتمی؛ فرشید جاودانی؛ نوید کلانی